നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന എല്ലാരും നമ്മളെ ഓരോന്ന് 
               പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് . 
ചിലർ, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആകാമെന്നും, 
ചിലർ, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആകരുതെന്നും...

--പ്രിയ പ്രമോദ് 

Everyone we meet teach us something, 
some teach us what we should be 
some teach us what we should not be...
-- Priya Pramod